Algimantas Kezys

Algimantas Kezys

1928 - 2015

Artwork